Unit Pendidikan

  1. SMP AL KAUTSAR
  2. MTS AL KAUTSAR
  3. SMA AL KAUTSAR
  4. DINIYAH TAKMILIYAH