MTs Al Kautsar

VISI & MISI MTs AL KAUTSAR

VISI

“Terwujudnya MTs Al Kautsar sebagai madrasah yang berkualitas, berprestasi dan berbudaya”

MISI

  • Menciptakan lulusan yang berakhlakul karimah
  • Menciptakan lulusan yang memiliki wawasan yang luas
  • Menciptakan lulusan yang memiliki ilmu yang memadai
  • Menciptakan lulusan yang mandiri
  • Menciptakan lulusan yang memiliki disiplin yang tinggi

TUJUAN MTs AL KAUTSAR

Tujuan MTs Al Kautsar adalah mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berkeperibadian, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara.

KURIKULUM MTs AL KAUTSAR

MTs Al Kautsar menerapkan kurikulum yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (KEMENAG) Republik Indonesia untuk proses belajar mengajar formal dan dua kurikulum muatan lokal berupa Kurikulum Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah untuk pendidikan muatan lokal bidang pengetahuan keagamaan berbasis kitab kuning klasik karya para ulama Ahlussunah wal Jamaah sebagai refrensi keilmuan meliputi Aqidah, Ushul Fiqih, Ilmu Fiqih, Ilmu Akhlak, Thafsir Al Quran, Ilmu Hadist dan Tasawuf dan Kurikulum Pondok Modern Kulliyatul Mu’allimin al Islamiyyah untuk pendidikan muatan lokal bidang bahasa pengetahuan kemampuan santri dalam berbahasa Inggris meliputi Morning Courses, Dictation, English Lesson, Grammar, Reading, Listening, Speaking, Conversation dan berbahasa Arab meliputi Imla, Nahwu, Shorof, Mutholaah, Balaghoh, dan Insya’.